call centrum Potřebujete poradit?
Zavolejte náš dispečink
777 747 777

Všeobecné obchodní podmínky

Kurýrní služba PříbramskýKurýr.cz

Vymezení pojmů

„Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky

„Zásilka“ je předmět určený k přepravě, který má, v souladu s těmito Obchodními podmínkami, „Dopravce“

povinnost dopravit „Příjemci“.

„Dopravcem“ se rozumí společnost PříbramskýKurýr.cz, IČO: 68847246, DIČ: CZ7705035998,

jejímž předmětem podnikání je zasilatelství a silniční motorová doprava nákladní nad 3,5t.

Kontaktní telefon: 775120036

Fax: 318581944

e-mail: info@pribramskykuryr.cz

Internet: www.pribramskykuryr.com

„Zákazník“ je fyzická nebo právnická osoba, které Dopravce poskytuje přepravní služby, tj. zejména pro ni zajišťuje přepravu zásilky nebo zásilek z Místa odeslání do Místa určení.

„Odesílatel“ je fyzická nebo právnická osoba, od níž je Zásilka odesílána. Odesílatel je osoba, která může, ale nemusí být totožná se Zákazníkem. Odesílatel není ve smluvním vztahu s Dopravcem v případě, že jde o osobu odlišnou od Zákazníka, v takovém případě je Odesílatel určen objednávkou Zákazníka.

„Místo odeslání“ je místo určené Zákazníkem, kde je Dopravce povinen převzít Zásilku nebo Zásilky.

„Místo určení“ je místo určené Zákazníkem,

kam je Dopravce povinen doručit Zásilku nebo Zásilky.

„Příjemce“ je fyzická nebo právnická osoba, které je podle Objednávky Zákazníka Zásilka určena.

„Objednávka“ je podání učiněné elektronickou poštou (e-mail), podání učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webu Dopravce,

nebo ústní podání (telefonická objednávka na číslech 777747777 nebo 608120036).

 

Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky se vztahují na přepravní služby poskytované Dopravcem. Od těchto Obchodních podmínek se lze odchýlit pouze na základě písemné dohody Dopravce a Zákazníka.

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro Zákazníka od okamžiku, kdy učiní první objednávku.

 

Zásilka

 • Zásilkou se rozumí předmět určený k přepravě, který má v souladu s těmito obchodními podmínkami Dopravce povinnost dopravit Příjemci.

 • Zásilka musí být řádně zabalena tak, aby byla chráněna proti ztrátě nebo poškození a aby nemohla poškodit jiné zásilky, popřípadě dopravní prostředky a nezpůsobila újmu na zdraví obslužnému personálu nebo jiným třetím osobám.

 • Zásilku je nutno opatřit správnou, čitelnou a úplnou adresou Odesílatele a Příjemce.

 

Z přepravy jsou vyloučeny komodity:

 • Jejichž vlastnictví nebo držení je podle právnímu předpisu České republiky zakázáno, omezeno nebo podmíněno zvláštními podmínkami.

 • Jejichž přeprava po silnici nebo jakákoliv jiná manipulace s nimi podléhá národním nebo mezinárodním předpisům o nebezpečných látkách nebo podléhá jiným omezujícím předpisům nebo jejichž přeprava nebo jakákoliv jiná manipulace s nimi muže být jinak nebezpečná pro Dopravce. Toto se týká zejména střelných zbraní, nebezpečných chemických látek a chemických přípravku, jedu, výbušnin, třaskavých látek, vojenské munice

 • Které jsou křehké a snadno rozbitné (například: sklo nebo porcelán)

 • Které nejsou chráněny nebo zabaleny odpovídajícím způsobem zejména s přihlédnutím k povaze zásilky a její hmotnosti

 • U kterých chybí potřebné doklady a údaje, zejména není-li uvedena úplná adresa Příjemce.

 • Živá zvířata, lidské ostatky, kostry nebo jejich části

 • Platné bankovky České i zahraniční měny (vyjma částky do 5.000Kč), šeky, směnky, cenné papíry,zboží mimořádné hodnoty, drahé kovy, umělecké předměty a nepojištěné věci vysoké hodnoty (dále jen „předměty, které jsou vyloučeny z přepravy“). Za vysokou hodnotu se pro účely tohoto odstavce považuje částka převyšující částku 5.000Kč, není-li smluvně mezi Dopravcem a Zákazníkem ujednáno jinak. V případě, že takovýto předmět Zákazník Dopravci předá k přepravě, neodpovídá Dopravce za škody na takovéto věci v žádném případě v širším rozsahu, než stanoví tyto Obchodní podmínky, popřípadě písemná smlouva mezi Dopravcem a zákazníkem.

 • Jejichž Místo odeslání nebo Místo doručení je nedosažitelné, dosažitelné jen s mimořádným úsilím nebo jinak nevhodné, popřípadě jde o místo, kde Dopravce neposkytuje své služby.

 • V případě pochybností o tom, zda jde či nejde o předmět vyloučený z přepravy, je rozhodující názor přepravce.

 • Dopravce je oprávněn, nikoliv však povinen, vážit či měřit zásilku.
   

Doba pro doručení zásilky

Doba, do kdy je třeba zásilku doručit Příjemci, se řídí přepravními lhůtami Dopravce, které oznamuje ve své nabídce. V případě pochybností nebo rozporu platí, že závazné jsou ty lhůty, které Dopravce zveřejnil ke dni přepravy zásilky na webu Dopravce. Maximální přepravní lhůty jsou počítány od okamžiku objednání zásilky Zákazníkem do okamžiku předání zásilky Příjemci, popřípadě do okamžiku neúspěšného pokusu o předání zásilky Příjemci.
 

Ceník

Ceníkem se rozumí on-line systém pro výpočet ceny na základě adresy Odesílatele a Příjemce. Tento systém je přístupný na webu Dopravce.

Ceny za přepravu

 • Zákazník je povinen seznámit se s aktuálním Ceníkem Dopravce, který je přístupný na webu dopravce.

 • Zákazník je povinen za přepravu nebo za jiné služby ve smyslu těchto Obchodních podmínek zaplatit cenu dle aktuálního Ceníku Dopravce, pokud není písemně stanoveno jinak.

 • Pro cenu dané zásilky je závazný ten platný a účinný Ceník, který Dopravce zveřejnil ke dni přepravy zásilky na veřejně přístupném informačním systému (Internet).

 • Cena za přepravu muže být placena hotovostně nebo bezhotovostním převodem na základě faktury – daňového dokladu Dopravce – splatné do 14 dnů od vystavení není-li dohodnuto jinak.

 • Bude-li fakturovaná částka nižší než 500 Kč, je Dopravce oprávněn účtovat administrativní poplatek ve výši 20 Kč.

 • V případě prodlení s úhradou ceny je Dopravce oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že prodlení s úhradou ceny nebo její části překročí 60 dní, je kromě úroku z prodlení Zákazník povinen šedesátý prvý prodlení uhradit Dopravci také smluvní pokutu ve výši 50 % z dlužné částky. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

 • V případě prodlení s úhradou faktury je Dopravce oprávněn požadovat po Zákazníkovi úhradu ceny za všechny další objednané zásilky v hotovosti.

 • Pokud nemůže Dopravce dokončit přepravu pro skutečnosti, za které neodpovídá, má nárok na poměrnou část ceny odpovídající uskutečněné přepravě dle Ceníku Dopravce. Skutečnost, za kterou Dopravce neodpovídá, je nemožnost doručit zásilku z důvodu na straně Zákazníka.

 • V případě prodlení s uhrazením ceny není Dopravce povinen plnit své povinnosti vůči Zákazníkovi, popřípadě je oprávněn poskytovat další služby Zákazníkovi výhradně proti platbě v hotovosti. Toto rozhodnutí musí být oznámeno Zákazníkovi písemnou formou.

Pravidelná přeprava

Dohodne – li si Zákazník s Dopravcem pravidelnou přepravu zásilek, je Dopravce povinen zajistit, aby se pravidelné na místo určené Zákazníkem jako Místo odeslání v Zákazníkovi požadovanou hodinu dostavovala osoba přepravující zásilky jménem Dopravce, která bude připravena převzít Zákazníkovi zásilky. Je-li dohodnuta pravidelná přeprava, je Zákazník povinen zaplatit sjednanou cenu za tuto službu bez zřetele na to, zda Zákazník v dohodnutý čas v Místě odeslání předá či nepředá Dopravci zásilku k přepravě.
 

Odpovědnost dopravce za škody

Dopravce odpovídá za škodu na zásilce, jež vznikla po jejím převzetí Dopravcem až do jejího vydání Příjemci, popřípadě do vrácení zásilky Zákazníkovi.

Dopravce odpovídá kromě škod na zásilce také za škody vzniklé pozdním doručením zásilky nebo opožděným pokusem o doručení zásilky, a to tehdy, pokud došlo k prodlení s doručením zásilky o dobu delší než 120 minut.

V takovém případě se stanoví výše takto vzniklé škody paušálním způsobem jako částka odpovídající ceně přepravy takovéto zásilky; tato škoda bude započtena proti pohledávce Dopravce za cenu přepravy dané zásilky a Dopravce tedy nemá nárok na cenu za dopravu odpovídající zásilce, která byla doručena s takovýmto prodlením.

Dopravce neodpovídá za škody na zásilce (tj. škody vzniklé úplnou nebo částečnou ztrátou zásilky, jejím poškozením nebo poškozením obalu) nebo za škody vzniklé pozdním doručením, vadným doručením zásilky nebo opožděným pokusem o doručení zásilky, pokud takováto škoda byla způsobena

 • v důsledku porušení povinností Zákazníka, popřípadě třetí osoby, od níž Dopravce přejímal zásilku v Místě odeslání nebo v důsledku porušení povinností vlastníka zásilky a nebo Příjemce zásilky,

 • vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku,

 • vadným obalem, na který Dopravce upozornil při převzetí zásilky k přepravě, neupozornil-li Dopravce na vadnost obalu, neodpovídá Dopravce za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky poznatelná. Pro účely tohoto odstavce se upozorněním na vadnost obalu rozumí písemné nebo ústní sdělení Dopravce Zákazníkovi, Odesílateli nebo Příjemci Zásilky.

 • mimořádnými událostmi, jako je válka, stávka (vyjma stávky zaměstnanců Dopravce nebo zaměstnanců osoby, která na základě právního vztahu s Dopravcem zajišťuje přepravu zásilky), záplavy, násilné události rozsáhlého charakteru přesahující rámec obecné trestné činnosti, popřípadě jiné obdobné závažné skutečnosti.

Při škodě na zásilce je Dopravce povinen vynaložit odbornou péci, aby škoda byla co nejmenší.

V případě odpovědnosti za škody na zásilce je Odpovědnost Dopravce dána cenou zásilky při zapocení přepravy.

V případě pochybností s určením výše vzniklé škody se za tuto škodu v jednotlivém případě považuje částka odpovídající ceně přepravy dané zásilky, neprokáže-li Zákazník něco jiného.

Je-li hodnota zásilky vetší než 5 000 Kč, je Zákazník povinen hodnotu zásilky uvést v okamžiku objednávky přepravy zásilky a tuto objednávku učinit písemnou formou (objednávkový formulář na webu Dopravce).

Neuvede-li tuto hodnotu v okamžiku objednávky zásilky, platí, že hodnota zásilky není větší než 5 000 Kč a Zákazník proto není oprávněn se domáhat zaplacení náhrady škody na zásilce vetší než 5 000 Kč.

Neprokáže-li Zákazník něco jiného, považují se za škodu nebo poškození za ztrátu listinného dokumentu nebo nosiče dat v informační technice částka cena takovéhoto prázdného listinného dokumentu nebo prázdného nosiče data. Tímto ustanovením nejsou dotčena pravidla uvedená v předchozím odstavci.

Neprokáže-li Zákazník něco jiného, považují se za škodu za ztrátu jiné zásilky než je zásilka uvedená v předchozím odstavci, náklady na výměnu takovéto věci, popřípadě přiměřená tržní hodnota věci.

Při poškození nebo znehodnocení takovéto zásilky je Dopravce povinen nahradit rozdíl mezi hodnotou, kterou má zásilka poškozená nebo znehodnocená. Odpovědnost Dopravce za škodu na zásilce je omezena nejvyšší částkou 50 000Kč. Dopravce odpovídá v každém případě za škodu skutečnou, odpovědnost za ušlý zisk a následné škody jsou vyloučeny.
 

Povinnosti Dopravce

Dopravce se zavazuje:

 • v případě, že potvrdí objednávku Zákazníka, převzít zásilku v Místě odeslání,

 • po převzetí zásilky v Místě odeslání zajistit přepravu zásilky Příjemci zásilky na Místo určení,

 • v případě nemožnosti zásilku doručit je Dopravce povinen neprodleně informovat Zákazníka a dohodnout další postup,

 • předat proti písemnému potvrzení zásilku Příjemci na Místě určení,

 • zajišťovat přepravu zásilek řádně, včas, s náležitou odbornou péčí,

 • chránit všestranně zájmy Zákazníka, pokud jde o ochranu přepravy zásilky proti škodám, jež by mohly vzniknout Při přepravě,

 • poskytnout Zákazníkovi do šesti měsíců ode dne doručení zásilky na jeho žádost přepravní list zásilky, z něhož lze určit, kdo a kdy zásilku převzal, kdo byl Odesílatelem zásilky a kdo byl Příjemcem zásilky, popřípadě jiné údaje o zásilce,

 • zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při realizaci přepravy.

 

Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Dopravcem, není-li mezi nimi podepsána písemná smlouva, vzniká okamžikem, kdy Dopravce potvrdí objednávku Zákazníka. Tímto okamžikem vzniká povinnost Dopravce zajistit přepravu zásilky a povinnost Zákazníka zaplatit za přepravu příslušné zásilky cenu dle těchto Obchodních podmínek a Ceníku Dopravce.

Zákazník podáním objednávky dává Dopravci souhlas k monitorování telefonických objednávek. V případě sporu o objednávku nebo její obsah má Dopravce právo takovýto záznam použít. Je-li Zákazník právnickou osobou, zavazuje se toto právo Dopravce zohlednit i ve vztahu ke svým zaměstnancům, popřípadě jiným osobám, které jeho jménem objednávky činí. Nejpozději po uplynutí šesti měsíců ode dne objednávky se Dopravce zavazuje zvukové záznamy zničit. Dopravce se zavazuje záznam nepoužívat jiným způsobem; za porušení této povinnosti odpovídá za škodu tím Zákazníkovi způsobenou.

Dopravce muže svůj závazek plnit pomocí dalšího dopravce a odpovídá pří tom, jako by přepravu uskutečňoval sám.


 

Povinnosti Zákazníka

Zákazník se zavazuje

 • v případě, že chce využít služeb Dopravce, objednat přepravu zásilky stanoveným způsobem, tj. telefonicky, faxem nebo elektronickou komunikací – objednávkový formulář na Internetu nebo e-mail opatřit zásilku úplnou a správnou adresou Místa odeslání a Místa určení včetně čísla evidentního a popisného (včetně přesného podlaží a čísla dveří, popřípadě jiné specifikace prostor Místa určení, jde-li o dumách s více podlažími nebo s více byty nebo nebytovými prostory); pouze jedno číslo uvedené u příslušné ulice se považuje za číslo evidencí, není-li Zákazníkem písemně určeno jinak,

 • v objednávce uvádí Zákazník své jméno, adresu a telefon; bylo-li Zákazníkovi uděleno zákaznické číslo stálého zákazníka, stačí uvést pouze toto číslo,

 • zajistit řádné a bezpečné zabalení zásilky, přiměřené povaze a druhu zásilky včetně označení Příjemce zásilky na obalu; v případě porušení této povinnosti Zákazník odpovídá za škodu způsobenou Dopravci porušením této povinnosti, a zároveň Dopravce neodpovídá za škody na Zásilce způsobené porušením této povinnosti

 • upozornit Dopravce přímo v objednávce, že objednává přepravu zásilky o konkrétní hmotnosti a rozměrech.

 • uvést hodnotu zásilky v okamžiku objednávky přepravy zásilky, je-li hodnota zásilky vetší než 5000 Kč, s tím, že jinak nese důsledky nesplnění této povinnosti, popřípadě uvést, že chce doručit zásilku jako expresní,

 • předat Dopravci nejpozději při předání zásilky zvláštní listiny, je-li jich třeba ke splnění přepravy zásilky,

 • potvrdit předání a převzetí každé zásilky k přepravě na oficiální k tomu určený přepravní list Dopravce,

 • poskytnout Dopravci správné údaje o obsahu zásilky a její povaze; v případě porušení této povinnosti Zákazník odpovídá za škodu způsobenou Dopravci porušením této povinnosti,

 • přijmout zpět nedoručitelnou zásilku Zákazník je odpovědný za přípravu zásilky k odeslání tak, aby Dopravce mohl zásilku na Místě odeslání bez zbytečného odkladu převzít; pokud není zásilka připravena a nebude možné, aby Dopravce zásilku převzal od Odesílatele do deseti minut od příjezdu na příslušnou adresu, je Zákazník povinen zaplatit náhradu za ztrátu času Dopravce za dobu přesahující uvedených deset minut podle platného Ceníku Dopravce, ledaže bude prodlení způsobeno Dopravcem. Dopravce má právo v případě naléhavé potřeby odvolat osobu přepravující zásilku jménem Dopravce a vyslat na Místo odeslání na náklady Zákazníka jinou takovouto osobu, ledaže bude prodlení způsobeno Dopravcem.

Pokud Zákazník není v daném případě totožný s Odesílatelem, je Zákazník povinen zajistit, aby uvedené povinnosti byly dodrženy, v případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku odpovídá Zákazník stejně, jako by zásilku odesílal sám.

 

Doručování zásilek

Povinnost Dopravce zásilku doručit je splněna předáním zásilky Příjemci v Místě určení. Nebyl-li Zákazníkem označený Příjemce osobně zastižen, muže být proti písemnému potvrzení vydána zásilka i jiným osobám, které se nacházejí na Místě určení v místnostech Příjemce, stejně tak jako jiným osobám, o nichž lze podle okolností předpokládat, že jsou oprávněny zásilku přijmout (zejména recepční v objektu s více firmami). To neplatí, pokud Zákazník v objednávce písemně vymíní, že zásilka musí být předána výlučně Příjemci; v takovémto případě je nutno zásilku vydat pouze Příjemci a nikomu jinému. Dopravce není v žádném případě povinen kontrolovat totožnost Příjemce.

Předpokládá-li Zákazník, že Příjemce nemusí být v době doručení zásilky přítomen, muže dát v objednávce též svolení k předání zásilky osobě mimo kancelář nebo byt Příjemce (kapr. Sousední firmě, do schránky apod.).

V případě, že Zákazník v objednávce uvede, že přepravu dané zásilky zaplatí Příjemce, je Dopravce oprávněn vydat zásilku Příjemci i tehdy, pokud Příjemce cenu za přepravu zásilky zaplatit odmítne. V takovémto případě je cenu za přepravu dané zásilky povinen zaplatit Zákazník.

V případě, že Příjemce odmítne zásilku v Místě určení převzít nebo je zásilka z jiných důvodu nedoručitelná, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti Příjemce ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito Obchodními podmínkami zásilku v Místě určení předat (dále jen „nedoručitelná zásilka“), musí o tom Dopravce neprodleně informovat Zákazníka a vyčkat dalších instrukcí.

Nebudou-li v přiměřené době, nejpozději však do deseti minut, dány žádné instrukce, nebo nebude-li možno tyto instrukce splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat Zákazníka, je Dopravce povinen zásilku doručit zpět Zákazníkovi. V případě, že Zákazník dá o nedoručitelná zásilce Dopravci další instrukce, je Zákazník povinen Dopravci zaplatit i cenu za plnění těchto dalších instrukcí. Povinnost Dopravce zásilku doručit je splněna v případě nedoručitelné zásilky jejím vrácením Zákazníkovi. V tomto případě náleží Dopravci rovněž cena za zpáteční přepravu.

Dokud Dopravce zásilku nevydá Příjemci, je Zákazník oprávněn požadovat, pokud to je technicky možné, aby přeprava zásilky byla přerušena a zásilka mu byla vrácena, a nebo aby s ní bylo naloženo jinak v souladu s účelem přepravy. V takovém případě musí Dopravce uhradit náklady s tím spojené a cenu ve shodě s Ceníkem Dopravce, nemůže-li být nedoručitelná zásilka Zákazníkovi vydána, je Dopravce oprávněn vzít zásilku do úschovy. Hrozí-li bezprostředně škoda na zásilce nebo hrozí-li vzhledem k nemožnosti dalšího uschování zásilky škoda Dopravci, a není-li zároveň v obou případech možno si vyžádat pokyny Zákazníka, nedává-li Zákazník žádné pokyny nebo jsou-li jeho pokyny zjevně neuskutečnitelné či uskutečnitelné jen s náklady zřejmě nepřiměřenými povaze a hodnotě zásilky, popřípadě nevyzvedne-li si Zákazník zásilku od Dopravce nebo neumožní-li její doručení do deseti dnů ode dne, kdy měla být zásilka doručena, je Dopravce oprávněn zásilku vhodným způsobem prodat.

Hrozí-li nebezpečí z prodlení a není-li zároveň dána možnost přiměřeného prodeje nebo by náklady s prodejem byly zřejmě nepřiměřené povaze zásilky, a to zejména převyšují-li náklady na prodej předpokládaný výtěžek prodeje, je Dopravce oprávněn zásilku zničit. Náklady vzniklé úschovou, prodejem, popřípadě zničením zásilky nese Zákazník.

 

Reklamace odpovědnosti Dopravce za škody

Reklamaci odpovědnosti za škodu na zásilce nebo za škody vzniklé pozdním nebo vadným doručením nebo opožděným pokusem o doručení zásilky je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnu ode dne doručení zásilky Příjemci nebo vrácení zásilky Zákazníkovi. Jde-li o Odpovědnost za škodu na zásilce v důsledku ztráty zásilky, je nutno reklamaci uplatnit do tří dnu ode dne, kdy měla být zásilka doručena.

Reklamace ve smyslu předchozího odstavce musí být písemná, musí obsahovat přesné vyčíslení požadované škody ve shodě s těmito Obchodními podmínkami (ledaže přesná výše škody není zatím Zákazníkovi známa,což musí být v písemné reklamaci výslovně uvedeno) a musí být doručena Dopravci ve lhůtě podle předchozího odstavce.

Neuplatní-li Zákazník své nároky v době a způsobem podle tohoto článku, platí, že zásilka byla doručena včas a řádně.

 

Odpovědnost Zákazníka za škody

Zákazník odpovídá Dopravci za všechny újmy, které Dopravci nebo jiné osobě vzniknou tím, že Zákazník nesplnil některou ze svých povinností včetně toho, že předal Dopravci předmět, který podle těchto Obchodních podmínek je vyloučen z přepravy.

Některá zvláštní ustanovení o přepravě zásilek do zahraničí předáním zásilky k přepravě do Místa určení mimo Českou republiku je Dopravce ve smyslu celního zákona určen jako přímý zástupce pro celní odbavení. Zákazník je povinen dodat všechny potřebné celní formuláře a celní dokumenty pro dovoz a vývoz, které jsou vyplněny s potřebnou péčí.

Veškeré náklady spojené s celním odbavením a plněním veřejnoprávní povahy, například celní poplatky, dané, celní pokuty, penále a skladové náklady nebo jiné výdaje, které vznikají ze zákona, jednáním orgánu veřejné moci, popřípadě jinou právní skutečností, pokud souvisí přímo či nepřímo s dovozem či vývozem zásilky, je povinen Dopravci uhradit Zákazník.

Za případné závazky Příjemce ve vztahu k Dopravci ručí Zákazník.
 

Některá zvláštní ustanovení o inkasních službách

Dopravce zajišťuje na žádost Zákazníka inkasní služby spojené s přepravou zásilky. O požadavku inkasa je povinen Zákazník informovat Dopravce nejpozději při objednávce přepravy zásilky.

Inkasované peníze lze poskytovat Zákazníkovi podle jeho požadavku bud bezhotovostním převodem na jeho účet během sedmi pracovních dnů od převzetí inkasované částky od Příjemce, přičemž peníze budou zasílány pod variabilním symbolem, kterým je číslo zásilky, popřípadě v hotovosti. Při hotovostním poskytování

inkasovaných peněz je Zákazník povinen zaplatit i cenu zpáteční přepravy.

Dopravce neposkytuje inkasované služby v případě, pokud výše inkasované částky má být vetší než 15.000Kč.

V případě doručení zásilky není Dopravce povinen čekat na inkaso déle než deset minut. Bude-li tato doba překročena nebo odmítne-li Příjemce inkaso zaplatit, musí o tom Dopravce neprodleně informovat Zákazníka a vyčkat dalších instrukcí. Nebudou-li v přiměřené době, nejpozději však do deseti minut, dány žádné instrukce,

nebude-li možno tyto instrukce splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat Zákazníka, hledí se na zásilku jako na nedoručitelnou a Dopravce je povinen zásilku doručit zpět Zákazníkovi.

 

Rozhodné právo a soudní spory

Veškeré právní vztahy vznikající mezi Dopravcem a Zákazníky se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

Pro veškeré spory mezi Dopravcem a Zákazníky vznikající přímo nebo nepřímo ze služeb poskytovaných Dopravcem je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo Dopravce.

Autentické znění Obchodních podmínek a vztah k odlišným prohlášením nebo dokumentům

 • Tyto Obchodní podmínky mají přednost před případné odlišným prohlášením osob vystupujících jménem Dopravce, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisu je jménem Dopravce oprávněna jednat.

 • Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze tehdy, nestanoví-li písemná smlouva nic jiného.

 • Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na veřejně přístupném informačním systému (Internet), a to na adrese www.pribramskykuryr.cz. V případě rozporu mezi písemným vyhotovením Obchodních podmínek a jejich verzí zveřejněnou na webu dopravce má přednost verze zveřejněná na webu Dopravce, která je jedinou autentickou verzí Obchodních podmínek.

Dopravce je povinen zveřejňovat na webu dopravce změny těchto Obchodních podmínek tak, aby mezi zveřejněním této změny a účinností této změny byla doba alespoň deset dnů. V době mezi zveřejněním změny a její účinností platí tyto Obchodní podmínky ve stávajícím znění.

Současně je Dopravce povinen Zákazníka, má-li s ním smluvní vztah, o změně vhodným způsobem informovat, zejména dopisem, e-mailem nebo informací uvedenou na daňovém dokladu.